Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Аддзел тэорыі і гісторыі беларускай літаратуры

Вярнуцца
Супрацоўнікі аддзела
Вярнуцца
Вярнуцца

Асноўныя напрамкі даследаванняў
— эстэтычная сутнасць мастацкай літаратуры;
— нацыянальна-спецыфічнае і агульначалавечае ў беларускай літаратуры;
— гісторыка-функцыянальнае вывучэнне літаратуры;
— элітарнае мастацтва і масавая літаратура;
— тэорыя літаратуры ў эпоху глабалізацыі;
— стратэгічныя прыярытэты тэарэтычнага мыслення.
— структура і змест навуковых канцэпцый літаратурнай тэорыі;
— асноўныя катэгорыі, тэрміны, паняцці тэорыі літаратуры;
— агульная (тэарэтычная і гістарычная) паэтыка;
— мастацкае маўленне ў яго сувязях з іншымі формамі моўнай дзейнасці;
— гісторыка-функцыянальнае вывучэнне літаратуры;
— тэорыя літаратурнага працэса;
— міждысцыплінарныя сувязі беларускага літаратуразнаўства;
— класіка і сучаснасць

Гісторыя аддзела
Гісторыя аддзела пачынаецца з 1969 года, калі ён быў створаны як структурная адзінка Інстытута пад назвай "Сектар тэорыі літаратуры". Менавіта ў гэты час беларускае літаратуразнаўства дасягнула сваёй творчай, тэарэтычнай і метадалагічнай, сталасці і ўзнікла аб'ектыўная патрэба ў спецыяльным даследаванні многіх пытанняў тэорыі літаратуры, у падсумаванні зробленага гісторыкамі літаратуры за ўвесь перыяд існавання акадэмічнай навукі. Спасылка!

Кантакты аддзела
Пак. 708
Раб. тэл.: 284-18-85

kis-anna@mail.ru

Важнейшыя вынікі
Дыялог культур
Даследаванні
Праекты
Праведзена грунтоўная праца па даследаванні тэорыі літаратуры ў яе дыялогу паміж айчыннай і еўрапейскімі культурамі, дзе тэорыя літаратуры разглядаецца як адкрытая сістэма сучасных літаратурных ведаў, раскрываецца змест, форма і характар навуковых тэорый еўрапейскіх літаратурных школ і іх праяў у беларускім літаратурным працэсе (калектыўная манаграфія "Тэорыя літаратуры ў дыялогу еўрапейскіх культур"(2018)).

У калектыўнай манаграфіі "Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры" (2010) тэарэтычна асэнсоўваюцца мастацкія дасягненні сучаснай беларускай літаратуры ў сферы чалавеказнаўства, робіцца крытычны аналіз розных тыпаў узаемадзеяння суб'екта эстэтычнага вывучэння з іншымі суб'ектамі (чалавек, нацыя, чалавецтва) і знешнімі аб'ектамі (прырода, грамадства, космас), існуючыя мастацкія канцэпцыі чалавека вывучаюцца ў святле актуальных задач дзяржаўнага і культурнага будаўніцтва, выпрацоўваюцца навуковыя стратэгіі антрапалагічнага даследавання чалавека.

На працягу чатырох апошніх дзесяцігоддзяў навукоўцамі аддзела былі распрацаваны праблемы суадносін мастацкага твора і жыццёвага матэрыялу, станаўлення і развіцця сацыялістычнага рэалізму ў беларускай літаратуры, узаемадзеяння літаратуры і фальклору ў розныя перыяды іх існавання, ідэйна-тэарэтычныя пытанні сучаснага літаратурнага працэсу, тэарэтычныя праблемы літаратурнай спадчыны, нявырашаныя праблемы сучаснай тэорыі літаратуры і метадалогіі, тэарэтычныя і метадалагічныя асновы гісторыка-літаратурнага працэса, стваралася мастацкая канцэпцыя чалавека ў гісторыка-культурнай дынаміцы.
Навуковыя супрацоўнікі аддзела прымалі чынны ўдзел у распрацоўцы агульнаінстытуцкіх праектаў: "Беларуская літаратура аб Вялікай Айчыннай вайне ў кантэксце сусветнай літаратуры", "Нарысы гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей", "Нарысы беларуска-украінскіх літаратурных сувязей", "Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя", зборы твораў беларускіх класікаў і інш. У агульнай ("калектыўнай") планавай праблематыцы кожны навуковец меў сваю індывідуальную дзялянку для навуковага пошуку і магчымасці для рэалізацыі свайго творчага патэнцыялу і ўласных вынашаных навуковых ідэй і гіпотэз.

Публікацыі
Вярнуцца

Справаздачы аддзела
~
2019
Справаздача за першае паўгоддзе
.
Справаздача гадавая
.
Бібліяграфія
Бібліяграфія
.
Бібліяграфія
.
Made on
Tilda