Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Сектар гісторыі літаратуры

Вярнуцца
Супрацоўнікі сектара
Вярнуцца

Асноўныя напрамкі даследаванняў
Планавыя заданні
Сектар гісторыі беларускай літаратуры ажыццяўляе даследаванні беларускай літаратуры і выданні нацыянальнай літаратурнай спадчыны ХІ – ХІХ стст. На сённяшні дзень сектарам выконваюцца 2 пяцігадовыя (2016–2020 гг.) заданні:
1) "Герменеўтыка беларускай літаратуры XI – пачатку XX стст.";
2) "Эвалюцыя аўтарскай свядомасці ў беларускім пісьменстве XVІ – XVII стст.".
У сектары праводзяцца фундаментальныя і прыкладныя навуковыя даследаванні па актуальных для беларускай літаратуры ХІ – ХІХ стст. праблемах.
Навуковая дзейнасць
– гісторыя станаўлення і развіцця жанраў старабеларускай літаратуры XI – XVIII стст.;
– жыццёвыя і творчыя біяграфіі кніжнікаў і пісьменнікаў XI – XІХ стст.;
– гісторыя канкрэтных помнікаў пісьменства і літаратуры XI – XІХ стст.;
–Scoriniana: жыццёвы шлях, творчая, выдавецкая і асветніцкая дзейнасць Францыска Скарыны;
– выяўленне, атрыбуцыя, навуковае апісанне, каментаваннеі выданне помнікаў кніжнасці і пісьменства XI – XІХ стст.;
– беларуска-замежныя літаратурныя кантакты, уплывы і ўзаемадзеянне;
– старабеларуская літаратура XVI – XVII стст. як злучальнае звяно паміж літаратурай старажытнарускага перыяду і літаратурай Новага часу;
– шматмоўная літаратура Беларусі XVI – XІХ стст. як мастацкая, эстэтычная, ідэйна-ідэалагічная і культурная з'ява;
– станаўленне новай беларускай літаратуры ў ХІХ ст.


Перспектыўныя шляхі даследавання
--тэксталагічная падрыхтоўка помнікаў даўняй беларускай літаратуры (ХІ – ХІХ стст.) да публікацыі і напісанне да іх навуковага рэальна-гістарычнага каментарыя, што істотна не толькі для літаратуразнаўства, але і для сумежных гуманітарных навук (мовазнаўства, гісторыі, этнаграфіі, фалькларыстыкі, культуралогіі, філасофіі і інш.);
--распрацоўка прынцыпаў выдання і перадачы тэкстаў помнікаў даўняй беларускай літаратуры (ХІ – ХІХ стст.);
--пераклад твораў даўняй літаратуры, напісаных на царкоўнаславянскай, старабеларускай, польскай і лацінскай мовах, на сучасную беларускую мову, што спрыяе павелічэнню даступнасці літаратурнай спадчыны і яе папулярызацыі;
--супрацоўніцтва з міжнароднай навуковай супольнасцю ў галіне гуманітарных навук па пытаннях вывучэння, захавання, выкарыстання, выдання беларускай літаратурнай спадчыны, якая захоўваецца за межамі краіны;
--падрыхтоўка і правядзенне рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцый, прысвечаных актуальным праблемам вывучэння даўняй беларускай літаратуры (ХІ – ХІХ стст.).

Гісторыя сектара
Сектар гісторыі беларускай літаратуры бярэ свой пачатак з 1952 года, калі ў Інстытуце літаратуры і мастацтва на базе літаратуразнаўчага сектара былі ўтвораны два: сектар савецкай і сектар дарэвалюцыйнай літаратуры. Вучоныя, якія працавалі ў галіне гісторыі пісьменства даўняй Беларусі, атрымалі магчымасць для ажыццяўлення навуковых распрацовак у канкрэтным напрамку, што спрыяла паглыбленню даследаванняў і спецыялізацыі навукоўцаў. Кіраваў сектарам член-карэспандэнт АНБ ССР Міхась Лынькоў, з сярэдзіны 1953 года загадчыкам стаў Ю. Пшыркоў. Калектыў складаўся з 6 супрацоўнікаў: В. Вольскага, Ю. Пшыркова, А. Семяновіча, І. Гарэцкага, Р. Гульман, А. Харкевіч. Апошнія тры навукоўцы складалі першапачатковую групу тэкстолагаў, якая з часам папаўнялася і вырасла ў асобнае падраздзяленне Інстытута. Да сектара таксама быў прымацаваны і тагачасны дырэктар Інстытута В. В. Барысенка, які займаўся праблемамі рэалізму ў літаратуры ХІХст. Спасылка
Кантакты сектара

Тэл. 284-07-76
skaryna.1517@gmail.com
220072, г. Мінск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2, пакой 704.

Важнейшыя вынікі
Укладанні
Помнікі
Залатая калекцыя

Беларуская літаратура XVI ст.
Уклад., прадм., камент., пер. на беларус. мову і адаптацыя І. В. Саверчанкі. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 570 с.
У кнізе ў перакладзе на сучасную беларускую мову і ў адаптаваным выглядзе друкуюцца найбольш значныя творы выдатных пісьменнікаў-інтэлектуалаў эпохі Рэнесансу, а таксама хронікі, летапісныя аповесці, навелы, пахвалы і палемічныя творы.
Помнікі даўняга пісьменства Беларусі
Сектарам гісторыі беларускай літаратуры вядзецца вялікая архіўная і тэксталагічная праца, вынікам якой стала заснаваная ў 2011 г. шматтомная серыя "Помнікі даўняга пісьменства Беларусі". На сённяшні дзень свет пабачылі 4 тамы:
"Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI – XVIII стст." (2011) (падрыхтоўка: в.н.с., к.ф.н. А.У. Бразгуноў);
"Рэлігійнае пісьменства кірылічнай традыцыі XI – XV стст." (2013) (падрыхтоўка: д.ф.н. Л.В. Ляўшун);
"Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (XV – XVII стст.)" (2015) (падрыхтоўка: в.н.с., к.ф.н. В.А. Чамярыцкі);
"Дыярыушы XVII стагоддзя (1594 – 1707)" (2016) (падрыхтоўка: в.н.с., к.ф.н. А.У. Бразгуноў).
Залатая калекцыя беларускай літаратуры
Сектар плённа супрацоўнічае з выдавецтвам "Мастацкая літаратура". Для серыі "Залатая калекцыя беларускай літаратуры" былі падрыхтаваны ў перакладзе на сучасную беларускую мову два першыя тамы, прысвечаныя даўняй беларускай літаратуры: "Літаратура XI – XVI стагоддзяў" (2012) (уклад. і камент. А. Бразгунова, І. Будзько, Л. Ляўшун); "Літаратура XVII – XVIII стагоддзяў" (2012) (уклад. А. Бразгунова, С. Гараніна). Акрамя гэтага, у 2018 г. пабачыў свет том, прысвечаны творчасці М. Зарэцкага і А. Мрыя, укладальнікам, аўтарам прадмовы і каментарыя якога з'яўляецца І. Саверчанка.

Публікацыі
Вярнуцца

Справаздачы сектара
~
2019
Справаздача за першае паўгоддзе
O
Справаздача гадавая
O
Бібліяграфія
Бібліяграфія
Выбраныя публікацыі:

Калектыўныя манаграфіі:

1. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ – ХІХ стагоддзяў : у 2 т. Т. 1: Даўняя літаратура (ХІ–першая палова XVIII стагоддзя) / нав. рэд. В. Чамярыцкі. – Мінск : Беларус. навука, 2006. – 910 с.

2. Гісторыя беларускай літаратуры ХІ – ХІХ стагоддзяў : у 2 т. Т. 1: Новая літаратура : другая палова XVIII – ХІХ стагоддзе / нав. рэд. тома У.І. Мархель, В.А. Чамярыцкі. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – 582 с.

3. История белорусской дооктябрьской литературы / АН БССР, Ин-т литературы им. Я. Купалы ; ред.: В. В. Борисенко, Ю. С. Пширков, В. А. Чемерицкий. – Минск : Наука и техника, 1977. – 640 с.

Манаграфіі:

1. Бразгуноў, А.У. Перакладная белетрыстыка Беларусі XV–XVII стагоддзяў / А. У. Бразгуноў ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – 302 с.

2. Гаранін, С.Л. Шляхамі даўніх вандраванняў : гісторыка-тэарэтычны нарыс развіцця беларускай паломніцкай літаратуры XII – XVI стст. / С.Л. Гаранін. – Мінск, Тэхналогія, 1999. – 203 с.

3. Левшун, Л.В. Введение в теоретическую поэтику средневековой восточнославянской книжности / Л.В. Левшун. – Минск : Беларуская навука, 2009. – 451 с.

4. Левшун, Л.В. Леонтий Карпович. Жизнь и творчество / Л. В. Левшун. – Минск : Экономпресс, 2001. – 288 с.

5. Левшун, Л.В. О слове преображенном и Слове преображающем: теоретико-аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI – XVII веков / Л.В. Левшун. – Минск : Белорусская Православная Церковь, 2009. – 880 с.

6. Мальдзіс, А. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII ст. : Нарысы быту і звычаяў / А. Мальдзіс. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 256 с.

7. Мальдзіс, А. На скрыжаванні славянскіх традыцый / А. Мальдзіс. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – 352 с.

8. Марцінкевіч герба Лебедзь : дакументы і матэрыялы пра класіка беларускай літаратуры XIX ст. Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча : [зборнік] / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; [укладанне, прадмова, падрыхтоўка тэкстаў, пераклады і каментары Г. Кісялёва ; навуковыя рэдактары: А. І. Мальдзіс, В. А. Чамярыцкі]. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 472 с.

9. Мельнікаў, А.А. З неапублікаванай спадчыны: Манаграфіі, артыкулы, вершы, матэрыялы навуковай канферэнцыі, успаміны сучаснікаў / А.А. Мельнікаў ; укл. Л.В. Ляўшун, Л.Ф. Анцух. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2005. – 592 с.

10. Мельнікаў, А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі : Жыццё. Спадчына. Светапогляд. / А.А. Мельнікаў. – Мінск : Беларуская навука, 1997. – 462 с.

11. Саверчанка, І. Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе барока / І. Саверчанка. – Мінск : Тэхналогія, 1998. – 319 с. (64 с. укл.).

12. Саверчанка, І. В. Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI – XVII стст. / І. В. Саверчанка. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 463 с.

13. Саверчанка, І. В. Старажытная паэзія Беларусі : XVI – першая палова XVII ст. / І. В. Саверчанка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 254 с.

14. Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. Узнікненне і літаратурная гісторыя першых зводаў / В.А. Чамярыцкі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – 192 с.

Зборнікі канферэнцый:

1. Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу ХІ – ХІХ стагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы : Зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 24 мая 2010 г. – Мінск, 2010.

2. Франциск Скорина и его время. 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания / Материалы Международной научной конференции, Минск, 30 ноября – 2 декабря 2017 г. / Сост. Е. И. Богдан. – Минск : Право и экономика, 2017.

Выданне твораў і пераклады:

1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: XI – першая палова XVIII стагоддзя / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы ; падрыхт. А. І. Богдан [і інш.] ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 1015 с.

2. Беларуская літаратура XVI ст. / Уклад., прадм., камент., пер. на беларус. мову і адаптацыя І.В. Саверчанкі. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 570 с.

3. Беларуская літаратура X – XV стст. / Уклад., прадм., камент., пер. на беларускую мову і адаптацыя І.В. Саверчанкі. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 410 с.

4. Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан… : перакладная белетрыстыка Беларусі ХV – ХVІІ стст. / уклад., расчытанне, пераклад з старабеларускай, прадмова і каментар А. Бразгунова. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 736 с.

5. Дунін-Марцінкевіч, В. Збор твораў : у 2 т. / В. Дунін-Марцінкевіч ; [укладанне з тэксталагічнай падрыхтоўкай, прадмова, пераклады і каментарыі Я. Янушкевіча ; навуковы рэдактар Г. Кісялёў ; Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі]. — Т. 1: Драматычныя творы. Вершаваныя аповесці і апавяданні. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. – 492 с.

6. Дунін-Марцінкевіч, В. Збор твораў : у 2 т. / В. Дунін-Марцінкевіч ; [укладанне з тэксталагічнай падрыхтоўкай, прадмова, пераклады і каментарыі Я. Янушкевіча ; навуковы рэдактар Г. Кісялёў ; Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі]. — Т. 2: Вершаваныя аповесці і апавяданні. Вершы. Публіцыстыка. Лісты і пасланні. Пераклады. Dubia. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. – 597 с.

7. Дыярыушы XVII стагоддзя (1594 – 1707) / укл., пер. з пол. мовы: А.У. Бразгуноў : рэд. кал. : А.У. Бразгуноў (старш.) [і інш]. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 467 с. – (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі).

8. Зарэцкі, М., Мрый, А. Творы / Уклад. прадм. і камент. І.В. Саверчанкі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. – 702 c. (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; Т.17).

9. Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (XV – XVII стст.) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. "Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; уклад., прадм., камент. В.А. Чамярыцкага. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 479 с. – (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі).

10. Літаратура XI – XVIII стагоддзяў : зборнік ; уклад. і камент. А. У. Бразгунова, І.У. Будзько, Л.В. Ляўшун ; прадм. У.В. Гніламёдава ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. – Мінск, 2012. – 766 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 1)

11. Літаратура XVII – XVIII стагоддзяў : зборнік ; уклад. А. У. Бразгунова, С. Л. Гараніна ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. – Мінск, 2012. – 830 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 2).

12. Памятники литературы Беларуси X – XVIII вв. / Составление, вступительная статья, литературная обработка текста, перевод на русский язык: И.В.Саверченко. Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – 464 с.

13. Рэлігійнае пісьменства кірылічнай традыцыі XI – XV стст. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. "Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; уклад., прадм., камент., указ. давед. ім. Л.В. Ляўшун. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 719 с. – (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі).

14. Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI – XVIII стст. / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад., прадм. і камент. А. У. Бразгунова. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 901 с. – (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі).

15. Старажытная беларуская літаратура (ХІІ – XVII стст.) / уклад., прадм., камент. І. Саверчанкі. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – 608 с. [8] с.: іл. – (Беларускі кнігазбор. Серыя 1, Мастацкая літаратура).

Выбраныя артыкулы супрацоўнікаў сектара (2013 – 2018):

1. Brazgunou, A. Europejski romans historyczny i rycerski w przekładach białoruskich XV – XVII wieku / A. Brazgunou // Wschodni Rocznik Humanistyczny. – T. VIII. – 2013.

2. Богдан А. "…наивышшая мудрость розмышление смерти, и познание самого себе…" як асноўныя рысы светабачання Францыска Скарыны (на прыкладзе "Прадмовы да кнігі "Іоў") / А. Богдан // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоў беларускага кнігадрукавання". У 2 ч. Ч. 1. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14 – 15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік А.А. Суша. – Мінск, 2017. – С. 118 – 122.

3. Богдан, А. "Początek i progreswojnymoskiewskiej…" Станіслава Жулкеўскага як гістарычная крыніца вывучэння культуры Рэчы Паспалітай / А. Богдан // Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы" (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага) : матэрыялы міжнар. навук. канф. (Мінск, 22 – 23 сак. 2018 г.) / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літаратуразнаўства Я. Купалы ; уклад. А. А. Манкевіч ; навук. рэд. С. С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 165 – 169.

4. Богдан, А. "Суета сует…": прадмова Ф. Скарыны да біблейскай кнігі "Эклезіаст" / А. Богдан // Франциск Скорина и его время. 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания / Материалы Международной научной конференции, Минск, 30 ноября – 2 декабря 2017 г. / Сост. Е. И. Богдан. – Минск : Право и экономика, 2017 г. – С. 90 – 94.

5. Богдан, А. Ідэйна-мастацкія асаблівасці жаночых вобразаў у прадмовах Францыска Скарыны да Бібліі" / А. Богдан // Франициск Скорина: жизнь. Труды и время, А. С. Богданенков. – Минск : Позитив-центр, 2017. – С. 7 – 20.

6. Богдан, А. Рукапісныя помнікі даўняй беларускай мемуарыстыкі як гістарычныя крыніцы пра падзеі мінулага / А. Богдан // ХІV Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні (Мінск, 26 – 27 красавіка 2018 г.) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнік Т. А. Сапега, А. А. Суша. – Мінск, 2018. – С. 127 – 131.

7. Богдан, А.І. Вобраз Ефрасінні Полацкай у рамане А.Асіпенкі "Святыя грэшнікі" : выдумка і рэальнасць / А.І. Богдан // Антропология литературры: методологические аспекты проблемы: сб. науч. ст. в 3 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я.Купалы ; редкол.: Т.Е.Евтухович (гл. ред) – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 148 – 152.

8. Богдан, А.І. Рукапісны "Dyjаryjusz Samuela Maskiewicza początek swój bierze od roku 1594 w lata po sobie idące" як гістарычны дакумент па гісторыі Ілжэдзімітрыя І і Ілжэдзімітрыя ІІ / А.І. Богдан // Матэрыялы ХІІ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі" (Мінск, 7-8 красавіка 2016 г.). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – С. 14-18.

9. Богдан, Е. Язык писателя как определяющий элемент формирования авторского начала в белорусской письменности эпохи Барокко (на примере мемуарной прозы)" / Е. Богдан // Młodzi o języku regionów. – Warszawa, 2017 г. – С. 17 – 26.

10. Бразгунов, А. Переводной роман в Беларуси XVI – XVII вв.: трансформация формы и идеи / А. Бразгунов // Человек-творец в художественном пространстве славянских литератур; отв. редакторы Н.М.Куренная, М.В. Лескинен. – Москва : Институт славяноведения РАН; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2013. – С. 50-66.

11. Бразгуноў, А. "Двор турэцкага султана і яго рэзідэнцыя ў Канстанцінопалі" (1647) Сымона Старавольскага: мастацкае і рэальнае / А. Бразгуноў // Матэрыялы ХІІ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі" (Мінск, 7-8 красавіка 2016 г.). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – С. 130-136.

12. Бразгуноў, А. Беларуска-чэшска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне XV – XVII стст. / А. Бразгуноў // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XVI Міжнар. з'езд славістаў (Бялград, 19-27 жніўня 2018 г.) : дакл. беларус. Дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі. Беларускі камітэт славістаў. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – С. 278 – 291.

13. Бразгуноў, А. Беларуска-чэшска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне 15-17 стст. / А. Бразгуноў // XVI Међународни конгрес слависта : Тезе и резимеи. 2, Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике ; пріредили Тања Ракић Александра Корда Петровић / Међународни конгрес слависта, Савез славистичких друштава Србиjе (Београд, 20-27.VIII. 2018). – Београд : Чигоја штампа, 2018. – С. 25 – 26.

14. Бразгуноў, А. Біблія Скарыны ў кантэксце перакладаў XVI ст.: тэксталагічны аспект / А. Бразгуноў // Францыск Скарына : асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша ; рэдкал.: Л. А. Аўгуль [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 2017. – C. 103-120.

15. Бразгуноў, А. Краіны Усходу ў беларускай літаратуры 12-17 стагоддзяў / А. Бразгуноў // Bibliotekarz Podlaski. – Nr 3. – 2017. – C. 57-75.

16. Бразгуноў, А. Мастацкі вобраз і псіхалагічны партрэт у аповесці "Wojna i sezon" Міхала К. Паўлікоўскага / А. Бразгуноў // Літаратурныя сувязі: праблемы імагалогіі. Хораўскія чытанні; пад навук. рэд. С.П. Мусіенка і М.М. Хмяльніцкага. – Мінск : РІВШ, 2016. – С. 178 – 186.

17. Бразгуноў, А. Тыповыя памылкі перакладу з польскай мовы ў помніках беларускага пісьменства XVI-XVII стст. / А. Бразгуноў // Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ, мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа / навук. рэд. В.М. Курцова, Н.А. Снігірова. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – С. 48-58.

18. Бразгуноў, А.У. Выданне літаратурнай спадчыны Вялікага Княства Літоўскага ў Беларусі (1959-2012): набыткі і перспектывы / А.У. Бразгуноў // Матэрыялы ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі" (Мінск, 18-19 красавіка 2013 г.) / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; складальнікі : Т.Сапега, А.Суша. – Мінск, 2013. – С. 227-233.

19. Корань, В.А. Ліст да Абуховіча / В.А.Корань // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Мінск, 2014. – Т. 5 – С. 113.

20. Корань, В.А. Ліст да Святога Пятра / В.А.Корань // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Мінск, 2014. – Т. 5 – С. 113.

21. Корань, В. Гумар у "Торбе смеху…" Караля Жэры / В. Корань // Studia Białorutenistyczne. – 2017. – №11. – С. 111 – 127.

22. Корань, В.А. "Ліст да Абуховіча": праблема дзвюх рэдакцый / В.А. Корань // Полымя. – 2015. – №.6 – С. 134 – 142.

23. Корань, В.А. "Ліст да Абуховіча": спіс са збораў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / В.А. Корань // Матэрыялы ХІІ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі", Мінск, 7 – 8 красавіка 2016 г. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – С. 40 – 44.

24. Корань, В.А. "Прамова Мялешкі" ў публікацыях і даследаваннях ХІХ – пачатку ХХ ст. / В.А. Корань // Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага) : матэр. Міжнар. навук. канф. (Мінск, 22-23 сак. 2018 г.) / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы ; уклад. А. А. Манкевіч ; навук. рэд. С. С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – С. 179–184.

25. Корань, В.А. "Прамова Мялешкі": спіс са збораў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / В.А. Корань // Матэрыялы ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніжная культура Беларусі ХІ – пачатку ХХ стст.", Мінск, 16 – 17 красавіка 2015 г. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2015. – С. 214 – 219.

26. Корань, В.А. "Торба смеху…" К. Жэры – помнік гумарыстычнай літаратуры Беларусі XVIII ст. / В.А. Корань // Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці : зб. навук. арт. – Мінск, 2016. – С. 322–329.

27. Корань, В.А. Зборнік "Торба смеху…" К. Жэры ў кантэксце гумарыстычнай літаратуры Беларусі XVIII ст.: роля і месца ў станаўленні жанравай сістэмы / В.А. Корань // Матэрыялы ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", Мінск, 18-19 красавіка 2013 г. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2013. – С. 221 – 227.

28. Корань, В.А. Праблема канфесійнай прыналежнасці парадыйнай рэлігійнай прозы Беларусі XVII – XVIII стагоддзяў / В.А. Корань // Молодёжь в науке – 2012 : прил. к журн. "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" . Серия гуманитарных наук / Нац. Акад. Наук Беларуси. Совет молодых ученых НАН Беларуси .– Минск, 2013. – С. 112–116.

29. Міхальчук Г. Новы спіс агульнадзяржаўнага летапісання Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і яго суадносіны з "Хронікай Быхаўца" // Białoruskie Zeszyty Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік. – Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2016. – № 45. – С. 190−225.

30. Саверчанка, І.В Крызіс дзяржавы і ідэя нацыянальнай кансалідацыі // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 Т. Т.3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока. – Мінск : Беларуская навука. – 2013. – С. 29 – 35.

31. Саверчанка, І.В. Аднаўленне Праваслаўнай мітраполіі і праект утварэння Патрыярхіі Вялікага Княства Літоўскага // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 Т. Т.3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока. – Мінск : Беларуская навука. – 2013. – С. 318 – 329.

32. Саверчанка, І.В. Беларуская літаратура эпохі Рэнесансу / І.В.Саверчанка // Полымя. – 2013. – № 8. – С. 128 – 139.

33. Саверчанка, І.В. Геніі прыгожага пісьменства / І.В.Саверчанка // Зарэцкі, М.; Мрый, А. Творы. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2018. – С. 3 – 18.

34. Саверчанка, І.В. Дыпламат і майстар слова / І.В.Саверчанка // Полымя. – 2018. – № 7. – С. 145 – 173.

35. Саверчанка, І.В. Дыскусіі вакол хрысціянскай дактрыны // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 Т. Т.3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока. Мінск : Беларуская навука. – 2013. – С. 96 – 142.

36. Саверчанка, І.В. Жанравая шматстайнасць старабеларускай прозы X – XVIII стст.: праблемы атрыбуцыі і класіфікацыі / І.В.Саверчанка // Аксиологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – С. 233 – 237.

37. Саверчанка, І.В. Здабыткі літаратуразнаўчай навукі, тэксталогіі і крытыкі / І.В.Саверчанка // Весці нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Серыя гуманітарных навук. – 2018. – Т.63. – № 4. – С. 490 – 496.

38. Саверчанка, І.В. Здабыткі нацыянальнай літаратуры / І.В.Саверчанка // Литературная критика: читаем, оцениваем, обсуждаем. – Гродно : "ЮрСаПринт", 2016. – С. 95 – 103.

39. Саверчанка, І.В. Ідэя царкоўнага адзінства ў творчай спадчыне Іпація Пацея // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 Т. Т.3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока. – Мінск : Беларуская навука. – 2013. – С. 243 – 254.

40. Саверчанка, І.В. Кастусь Каліноўскі як пісьменнік-інтэлектуал і публіцыст / І.В.Саверчанка // Полымя. – 2013. – № 3. – С. 147 – 153.

41. Саверчанка, І.В. Майстры слова і Беларуская акадэмія навук / І.В.Саверчанка // Наука и инновации. – 2018. – № 12. – С. 4 – 11.

42. Саверчанка, І.В. Натурфіласофія, касмагонія і антрапалогія Кірылы Транквіліёна-Стаўравецкага // Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 Т. Т.3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока. – Мінск : Беларуская навука. – 2013. – С. 295 – 306.

43. Саверчанка, І.В. Росквіт пісьменства на беларускіх землях у XI – XII стст. у кантэксце агульнаславянскага культурнага ўздыму/ І.В.Саверчанка // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XV Міжнародны з'езд славістаў (Мінск, Беларусь, 2-27 жніўня 2013 г.): даклады беларускай дэлегацыі. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – С. 265 – 276.

44. Саверчанка, І.В. Сімяон Полацкі – геній беларускай і ўсходнеславянскай культуры / І.В.Саверчанка // Полымя. – 2017. – № 2. – С. 154 – 160.

45. Саверчанка, І.В. Сінкрэтызм як мастацкі стыль і эпоха / І.В.Саверчанка // Полымя. – 2016. – № 3. – С. 133 – 143.

46. Саверчанка, І.В. Таленавіты літаратар і педагог / І.В.Саверчанка // У Дняпра на магучым плячы: Быхаўшчына літаратурная. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – С. 37 – 41.

47. Саверчанка, І.В. Францыск Скарына – беларускі першадрукар, філолаг і пісьменнік-інтэлектуал // Віленскія выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння. – Мінск, 2014. – С. 9 – 23.

48. Саверчанка, І.В. Шэдэўр даўняга пісьменства / І.В.Саверчанка // У Дняпра на магучым плячы: Быхаўшчына літаратурная. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – С. 57 – 63.

49. Саверчанка, І.В. Яркі пісьменнік-палеміст і філолаг / І.В.Саверчанка // У Дняпра на магучым плячы: Быхаўшчына літаратурная. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – С. 20 – 28.

50. Саверченко, И.В. Бесценное достояние народа // Памятники литературы Беларуси X – XVIII вв. / Составление, вступительная статья, литературная обработка текста, перевод на русский язык: И.В.Саверченко. –Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С. 9 – 23.

51. Саверченко, И.В. Литература и Полесье / И.В. Саверченко // Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья. Сборник докладов Международной научной конференции. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – С. 124 – 127).

52. Саверченко, И.В. Ренессанс в современной белорусской культуре / И.В.Саверченко // Белая Вежа. – 2014. – № 1 (8). – С.252 – 256.

53. Саверченко, И.В. Симеон Полоцкий / И.В. Саверченко // Симфония столетий. – Мінск : Четыре Четверти. – С. 190 – 194.

54. Саверченко, И.В. У истоков белорусской литературы / И.В.Саверченко // Белая Вежа. – 2013. – № 2 (7). – С.188 – 199.

55. Саверченко, И.В. Франциск Скорина / И.В. Саверченко // Симфония столетий. – Мінск : Четыре Четверти, 2017. – С. 182 – 190.
Бібліяграфія
O.
Made on
Tilda