Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Бібліятэка аўтарэфератаў

»
БАБУК
Александр Вадимович

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ДЕТСТВА
В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА: МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
по специальности 10.01.08 – Теория литературы. Текстология
Спасылка: https://vak.gov.by/node/3126
БАЖОК
Ірына Аляксандраўна

ЭСЭ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ:
ЭВАЛЮЦЫЯ, СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ

Аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені
кандыдата філалагічных навук
па спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская літаратура Спасылка: https://vak.gov.by/node/4645БАРАНОЎСКІ
Аляксандр Аляксандравіч
СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ФІЛАСОФСКАЯ ЛІРЫКА: ПРАБЛЕМАТЫКА, ВОБРАЗНАСЦЬ, СТЫЛЬ

Аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені
кандыдата філалагічных навук
па спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская літаратура
Спасылка:
КОРАНЬ
Вадзім Анатольевіч

СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ САТЫРЫЧНАЙ І ГУМАРЫСТЫЧНАЙ ПРОЗЫ БЕЛАРУСІ XVII – XVIII СТСТ.

Аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені
кандыдата філалагічных навук
па спецыяльнасці 10.01.01 – Беларуская літаратура
Спасылка: https://vak.gov.by/node/3127
ЛОКТЕВИЧ
Екатерина Вячеславовна

ФЕНОМЕН ИДЕЙНО-СУБЪЕКТНОЙ ПОГРАНИЧНОСТИ
В ЛИРИКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА: СУЩНОСТЬ, ГЕНЕЗИС,
ФОРМЫ ТЕКСТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
по специальности
10.01.08 – Теория литературы. Текстология
Спасылка: https://vak.gov.by/node/4905
МЕЛЬНІКАВА
Анжэла Мікалаеўна

КАНЦЭПТУАЛІЗАЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНАГА Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ

Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені
доктара філалагічных навук
па спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская літаратура
Спасылка: https://vak.gov.by/node/4008
ПАСЮТИНА
Юлия Николаевна

ПЕРСОНОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ РОМАННОГО ГЕРОЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ «ТИХОГО ДОНА» М. ШОЛОХОВА
И «ПОЛЕССКОЙ ХРОНИКИ» И. МЕЛЕЖА)

Автореферат на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
по специальности 10.01.08 – теория литературы. Текстология
Спасылка: https://vak.gov.by/node/3088
ХОРСУН
Ірына Аляксандраўна

Санетыстыка Уільяма Шэкспіра і беларускі санет ХХ стагоддзя:
спецыфіка перакладаў і кантэкст

Дысертацыя на атрыманне вучонай ступені
кандыдата філалагічных навук
па спецыяльнасці 10.01.08 – Тэорыя літаратуры. Тэксталогія
Спасылка: https://vak.gov.by/node/3886
ЧУКІЧОВА
Надзея Паўлаўна

АПАВЯДАЛЬНЫЯ АРХЕТЫПЫ Ў ЭВАЛЮЦЫІ СЮЖЭТА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХVІІІ – ПАЧАТКУ ХХ СТАГОДДЗЯ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
по специальности
10.01.08 – Теория литературы. Текстология
Спасылка: https://vak.gov.by/node/3420Made on
Tilda