Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
аспірант
Кохан Таццяна Сяргееўна

Аспірант

Навуковая ступень, навуковае званне
б/с, б/зв., магістр філалагічных навук

Дата паступлення ў аспірантуру і дата завяршэння навучання 01.11.2018 па 31.10.2021 г.
Форма навучання дзённая

Тэма кандыдацкай дысертацыі
Творчасць Яна Чачота: фальклорныя і літаратурныя традыцыі

Шыфр спецыяльнасці : 10.01.01 Беларуская літаратура

Аддзел, да якога прымацаваны : Сектар гісторыі беларускай літаратуры

Навуковы кіраўнік д.ф.н., праф. Саверчанка Іван Васільевіч

Арганізацыя-заказчык: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Сфера навуковых інтарэсаў: Гісторыя беларускай лтаратуры ХІХ стагоддзя, інтэртэкстуальнасць у мастацкай творчасці беларускіх пісьменнікаў


ПУБЛІКАЦЫІ:

Артыкулы ў навуковых зборніках

1. Галісаева (Кохан), Т. С. Драўляны Дзядок Яна Баршчэўскага як актывізацыя архетыпу галавы / Т. С. Галісаева // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: навуковы зборнік / пад рэд. М. В. Хаўстовіча. ― Вып. 4. ― Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2003. ― С. 117―121.

2. Галісаева (Кохан), Т. С. Творчасць Яна Баршчэўскага і Мікалая Гогаля. Спроба кампаратывісцкага аналізу («Драўляны Дзядок і Кабета Інсекта», «Вій») / Т. С. Галісаева // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: навуковы зборнік / пад рэд. М. В. Хаўстовіча. ― Вып. 5. ― Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2004. ― С. 114―117.

3. Галісаева (Кохан), Т. С. Біблейскія матывы ў творчасці Яна Баршчэўскага / Т. С. Галісаева // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: навуковы зборнік / пад рэд. М. В. Хаўстовіча. ― Вып. 6. ― Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2005. ― С. 84―87.

4. Галісаева (Кохан), Т. С. Спецыфіка фантастычнай вобразнасці твораў Яна Баршчэўскага і Яна Патоцкага / Т. С. Галісаева // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: навуковы зборнік / пад рэд. М. В. Хаўстовіча. ― Вып. 8. ― Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2007. ― С. 98―107.

5. Галісаева (Кохан), Т. С. Фальклорныя матывы ў аповесці Я. Баршчэўскага «Драўляны Дзядок і кабета Інсекта» / Т. С. Галісаева // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. ― Вып. 4. ― Мінск: Бестпрынт, 2007. ― С. 221―225.

6. Кохан, Т.Вобраз жанчыны ў «Спевах пра даўніх ліцвінаў» Я. Чачота / Таццяна Кохан // Працы Кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: навуковы зборнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Польскі інстытут у Мінску. — Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2008. ― Вып. 9. ― С. 82―94.

7. Кохан, Т. Асоба і творчасць Яна Чачота ў даследаваннях XIX ― пачатку XX ст. / Т. С. Кохан // Працы Кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: навуковы зборнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Польскі інстытут у Мінску. — Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2009. ― Вып. 10. ― С. 70―80.

8. Кохан, Т. С. Аўтабіяграфічныя матывы ў творчай спадчыне Яна Чачота / Т. С. Кохан // Беларускае літаратуразнаўства: навукова―метадычны зборнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — Мінск: Паркус плюс, 2009. ― Вып. 7. ― С. 37―41.

9. Кохан, Т. С. Ідэйна-мастацкія асаблівасці зборніка Яна Чачота «Piesniziemianina» / Т. С. Кохан // Супольнасць традыцыі ― садружнасць у будучым: беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, культурныя і гістарычныя сувязі: зборнік навуковых артыкулаў /прадм. І. Багдановіч, С. М. Запрудскага. ― Мінск: Кнігазбор, 2012 (Беларусіка=Albaruthenica 34) ― С. 55―62.

10. Кохан, Т.«Новая Сафіеўка» Я. Чачота: традыцыі і ўплывы / Т. С. Кохан // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. І. Э. Багдановіч. — Мінск: Кнігазбор, 2015. — С. 121―126.

11. Кохан, Т. Гумар і сатыра ў творчасці Яна Чачота / Т. С. Кохан // Міфалогія ― фальклор ― літаратура: праблемы паэтыкi: зборнік навуковых прац. — Мінск: Бестпрынт, 2009. ― Вып. 7. ― С. 54―59.

12. Кохан, Т. Творчасць Яна Чачота і фальклор / Таццяна Кохан // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў. — Мінск: Бестпрынт, 2015. — Вып. 12. — С. 42―49.Матэрыялы навуковых і навукова-практычных канферэнцый1. Галісаева (Кохан), Т. С. Фаўстаўскія матывы ў творчасці Я. Баршчэўскага і Я. Патоцкага / Т. С. Галісаева // Язык, литература, фольклор: материалы 64 конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 3 мая 2007 г. / БГУ. ― Минск: РИВШ, 2007. ― С. 84―89.

2. Кохан, Т. С.Мастацкая адметнасць аперэты «Малгажата з Зэмбаціна» Я. Чачота / Т. С. Кохан // Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі: (Мінск, 28 мая 2008 года) / рэдкалегія: В. А. Максімовіч і інш. — Мінск: Права і эканоміка, 2008. — С. 289―293.

3. Кохан, Т. С.Творчасць Яна Чачота ў ацэнках Максіма Гарэцкага / Таццяна Кохан // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць: XVII Гарэцкія чытанні: матэрыялы чытанняў, Мінск, 9 красавіка 2009 г.(прысвячаюцца Году роднай зямлі) / рэдкалегія: Р. Гарэцкі (адказны рэдактар) і інш. — Мінск, 2009. — С. 142―147.

4. Кохан, Т. Вобразы антычных багоў у драматычным абразку «Апалон на калядаванні» Яна Чачота / Т. С.Кохан // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы IX міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Мінск, 15―17 кастрычніка 2009 г.: у 2 ч. / пад рэд. В. П. Рагойшы. — Мінск: БДУ, 2010. — Ч. 1. — С. 177―182.

5. Кохан, Т.Фальклорная аснова вобразаў птушак у паэзіі Яна Чачота / Таццяна Кохан // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 21—22 красавіка 2011 г., Мінск: у 2 ч. / рэдкалегія: І. С. Роўда і інш. — Мінск, 2011. — Ч. 1. — С. 153―154.

6. Кохан, Т. С. Паэтычнае асэнсаванне легенды пра Сафо ў творчасці Яна Чачота // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., Мінск, 24―26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т. П. Казаковай. Мінск: РІВШ, 2013. ― С. 100―104.

7. Кохан, Т. С. Адам Міцкевіч як адрасат паэзіі Яна Чачота/ Т. С. Кохан // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : зб. арт. па матэрыялах міжнар. навук. канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: І. Э. Багдановіч (гал. рэд.) [і інш.] ; пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай. — Мінск : БДУ, 2018. — (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 38). — С. 52—59.
Made on
Tilda