Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Мінскевіч Сяргей Леанідавіч
Кандыдат філалагічных навук
Тэрмін навучання: 2017 – 2020

Форма навучання: дзённая

Тэма даследавання: Еўрапейскі санет у беларускіх перакладах: гісторыя, версіфікацыя, адэкватнасць

Спецыяльнасць: 10. 01. 08 – тэорыя літаратуры. Тэксталогія.

Аддзел тэорыі і гісторыі беларускай літаратуры

Навуковы кансультант: акадэмік НАН Беларусі У.В. Гніламедаў.

ДНУ Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, аддзел узаемасувязей літаратур

Навуковыя інтарэсы: кампаратывістыка, перакладазнаўства, беларуска-польскія літаратурныя сувязі

Публікацыі:

1. Мінскевіч, С.Л. Паэма Адама Міцкевіча "Дзяды" ў кантэксце еўрапейскага рамантызму і яе традыцыі ў беларускай літаратуры (ХІХ – пач. ХХ ст.) / С.Л. Мінскевіч // Беларуская літаратура ў кантэксце славянскіх літаратур ХІХ – ХХ стст. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – С. 105 – 166.2. Мінскевіч, С.Л. Традыцыі Адама Міцкевіча ў беларускай паэзіі ХХ стагоддзя / С.Л. Мінскевіч // Еўрапейскі рамантызм і беларуская літаратура ХІХ – ХХ стст. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – С.123 – 186.3. Мінскевіч, С.Л. Айчына і абавязак у гістарычнай прозе Уладзіміра Караткевіча і Яраслава Івашкевіча // Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць / А.В. Вальчук [і інш]; навук. рэд. М.У.Мікуліч; НАН Беларусі; Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я.Купалы. – Мінск: Беларус. навука, 2012. – С. 329 – 3874. Мінскевіч, С. Еўрапейскі санет у беларускіх перакладах / С. Мінскевіч // Паэтыка літаратурных сувязей / У.В. Гніламедаў [i інш.] ; навук. рэд.: У.В. Гніламедаў, М.У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С. 425 – 521.

Made on
Tilda