Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы
Навасельцава Ганна Віктараўна
Кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Дактарант;

1 лістапада 2016 – 30 кастрычніка 2021 г.

У форме суіскальніцтва.

Тэма доктарскай дысертацыі: "Жанр рамана ў беларускай літаратуры другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў"

10.01.01 – беларуская літаратура

Аддзел беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стагоддзяў

Навуковы кансультант – доктар філалагічных навук, прафесар В.Ю. Бароўка.

Арганізацыя-заказчык "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава".

Сфера навуковых інтарэсаў: жанр рамана ў беларускай прозе, гісторыя беларускай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя, беларуская літаратура ХХІ стагоддзя.

Артыкулы ў навуковых часопісах:

1. Навасельцава, Г.В. Жанрава-стылёвая спецыфіка раманаў "Зубрэвіцкая сага" Янкі Сіпакова і "Дом" Адама Глобуса / Г.В. Навасельцава // Учёные записки УО "ВГУ им. П.М. Машерова" : сб. науч. трудов. – 2016. – Т. 21. – С. 160–164.

2. Навасельцава, Г.В. Абнаўленне прыёмаў паэтыкі рамана ў беларускай прозе ХХІ стагоддзя (на прыкладзе твораў Віктара Казько "Бунт незапатрабаванага праху" і Юрыя Станкевіча «Ліст у галактыку "Млечны шлях"») / Г.В. Навасельцава // Известия Гомель. гос. ун-та им. Ф. Скорины. Гуманитарные науки. – 2016. – № 4(97). – С. 110–114.

3. Навасельцава, Г.В. Жанравая спецыфіка рамана-эсэ ў беларускай літаратуры апошняй трэці ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя / Г.В. Навасельцава // Веснік Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2016. – Т. 6. № 3. – С. 6–13.

4. Навасельцава, Г.В. Жанравая эвалюцыя рамана-антыўтопіі ў беларускай літаратуры (на прыкладзе твораў "Неруш" Віктара Казько і "П'яўка" Юрыя Станкевіча) / Г.В. Навасельцава // Веснік Полацк. дзярж. ун-та. Сер. А. Гуманітарныя навукі. – 2016. – № 10. – С. 95–99.

5. Навасельцава, Г.В. Лірычны раман у беларускай прозе апошняй трэці ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя / Г.В. Навасельцава // Полымя. – 2017. – № 3. – С. 84–89.

6. Навасельцава, Г.В. Жанр рамана ў творчасці Міхася Зарэцкага / Г.В. Навасельцава // Вестник БарГУ. Серия «Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки (литературоведение)». – 2017. – Вып. 5. – С. 103–108.

7. Навасельцава, Ганна. У віхуры рэвалюцыйных падзей / Ганна Навасельцава // Беларуская думка. – 2017. – №6. – С. 99–103.

8. Навасельцава, Г.В. Філасофскі раман у сучаснай беларускай літаратуры (на прыкладзе твораў «Палыновы вецер» Леаніда Левановіча і «На мяжы цярпення» Уладзіміра Дамашэвіча) / Г.В. Навасельцава // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2017. – №1. – С. 66–71.

9. Навасельцава, Г.В. Беларускі раман першага пасляваеннага дзесяцігоддзя пра Вялікую Айчынную вайну / Г.В. Навасельцава // Веснік Магілёў. дзярж. у-та імя А.А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі. – 2017. – №2 (50). – С. 48–57.

10. Навасельцава, Г.В. Мастацкі псіхалагізм у рамане аб Вялікай Айчыннай вайне (на прыкладзе твораў «Смутак белых начэй» Івана Навуменкі і «Мора Герадота» Паўла Місько) / Г.В. Навасельцава // Веснік Мазыр. дзярж. пед. ун-та імя І.П. Шамякіна. – 2017. – №2 (50). – С. 181–185.

11. Навасельцава, Г.В. Дынаміка «вытворчага» рамана ў беларускай прозе 1950-х – пачатку 1960-х гадоў / Г.В. Навасельцава // Учёные записки УО "ВГУ им. П.М. Машерова" : сб. науч. трудов. – 2017. – Т. 24. – С. 152–158.

12. Навасельцава, Г.В. Дынаміка ваеннага рамана ў беларускай прозе 1960–1965-х гадоў (праблемна-тэматычная і жанрава-стылёвая адметнасць) / Г.В. Навасельцава // Веснік Полацк. дзярж. ун-та. Сер. А. Гуманітарныя навукі. – 2018. – № 2. – С. 44–52.

13. Навасельцава, Г.В. Змястоўная форма «вясковага» рамана ў беларускай прозе 1956–1965 гадоў (да праблемы літаратурных дыскусій) / Г.В. Навасельцава // Вестник БарГУ. Серия «Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки (литературоведение)». – 2018. – Вып. 6. – С. 130–138.

14. Навасельцава, Г. Мастацкае ўвасабленне героя – аўтарскага сучасніка ў беларускім рамане першай паловы 60-х гг. ХХ ст. / Г. Навасельцава // Роднае слова. – 2018. – №7. – С. 18–21.

15. Навасельцава, Г.В. Лірызацыя змястоўнай формы рамана ў беларускай літаратуры / Г.В. Навасельцава // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Філологія». – 2018. – Вип. 2(70), червень. – С. 160–163.

16. Навасельцава, Г.В. Мастацкая стратэгія ўвасаблення героя ў беларускім рамане 1970-х гадоў / Г.В. Навасельцава // Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2018. – №3. – С. 117–121.

17. Навасельцава, Г.В. Жанрава-стылёвая адметнасць «Я»-рамана ў беларускай прозе (на прыкладзе твораў «Не аднойчы забіты» Уладзіслава Рубанава і «Сцяна» Сакрата Яновіча) / Г.В. Навасельцава // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2018. – №2. – С. 78–83.

18. Навасельцава, Г.В. Цыклізацыя рамана ў беларускай прозе ХХ ст. / Г.В. Навасельцава // Веснік Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2019. – Т. 9. № 1. – С. 6–14.

19. Навасельцава, Г.В. Суб'ектная арганізацыя ў беларускім рамане першай паловы 1980-х гадоў / Г.В. Навасельцава // Известия Гомель. гос. ун-та им. Ф. Скорины. Гуманитарные науки. – 2019. – № 1(112). – С. 108–112.

20. Навасельцава, Ганна. Прыродаахоўная тэматыка ў поліпраблемным беларускім рамане 1980-х гадоў / Ганна Навасельцава // Беларуская думка. – 2019. – №2. – С. 97–104.

21. Навасельцава, Г.В. Эстэтычная стратэгія ў раманах Івана Навуменкі «Летуценнік» і Уладзіміра Дамашэвіча «Камень з гары» / Г.В. Навасельцава // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2019. – №1. – С. 31–38.Артыкулы ў навуковых зборніках:

1. Навасельцава, Г.В. Паэтыка сучаснага беларускага эксперыментальнага рамана / Г.В. Навасельцава // Acta Albaruthenica : навук. зб. / кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта ; рэд. М. Хаўстовіч, М. Цімашук. – Варшава, 2017. – Т. 17. – С. 109–118.

2. Новосельцева, А.В. Исторический роман в белорусской прозе конца ХХ – начала ХХІ века / А.В. Новосельцева // Мова і культура. Наук. журн. – Киев, 2017. – Вип. 19. – Т.V (185). – С. 141–146.

Made on
Tilda